Hopp til hovedinnald

Her finn du informasjon for reiser med

Bruk reiseplanleggaren
Oppdaterte avgangstider finn du i reiseplanleggaren vår på nettsida og i appen Skyss Reise. Vi anbefaler at du reknar god tid når du skal reise. Sjekk gjerne den planlagde avgangen din før avreise.

Forseinkingar og endringar
Når det skjer noko som påverkar reisa di, kan du forvente å finne oppdatert informasjon frå oss fleire stader.

Mindre forseinkingar som oppstår i busstrafikken informerer vi om gjennom sanntidsinformasjon på ulike flater. Dersom bussen er seint ute, vil avgangstida endre seg i tråd med forventa avgangstid.

Ved større hendingar vil du også finne meldingar på skyss.no/avvik, ved søk i reiseplanleggaren og på haldeplassar med digitale skilt.

Passeringstider på haldeplassar
Rutetider som er oppgitt viser passeringstider for buss på haldeplassane. Passeringstidene kan avvike noko frå det som er oppgitt. 

Sanntidsinformasjon
Sanntid betyr oppdatert informasjon om kva tid bussen er forventa å køyre frå haldeplassen din. Meir informasjon om sanntidsinformasjon finn du her

Sjekk kor full bussen er før han kjem
Medan du ventar på bussen, kan du sjekke om det er mykje eller lite ledig plass om bord. Dette kan du gjere både i reiseplanleggaren og på sanntidsskilt og skjermar på haldeplassar. Meir informasjon om løysinga finn du her

Gruppereiser
Dersom ei gruppe på 15 personar eller fleire reiser saman med buss, må det meldast frå til operatør minst 24 timar før reisa tek til.

Tryggleik
Vi prioriterer tryggleik høgt og ber deg derfor ta omsyn til følgande råd på våre transportmiddel:

Gje tydeleg teikn
Hugs å gje teikn til bussjåføren med handa når du står på stoppestaden. Då oppfattar bussjåføren at du ønskjer å vere med bussen. Om du skal kjøpe billett om bord, er det lurt å ha pengar klar. 

Mat og drikke  
Nokre bussar i Bergensområdet er skilta med forbod mot mat og drikke om bord.

Røykfrie haldeplassar
Alle våre haldeplassar og terminalar i Hordaland er røykfrie.

Treng du assistanse på Bergen busstasjon? Ring vektar rett før du kjem til Bergen busstasjon. Vakttelefon vektar: 47 70 33 14    

Bruk reiseplanleggaren
Oppdaterte avgangstider finn du i reiseplanleggaren vår på nettsida og i appen Skyss Reise. Vi anbefaler at du reknar god tid når du skal reise. Sjekk gjerne den planlagde avgangen din før avreise.

Korrespondanse og reisesøk
Det er ikkje korrespondanse mellom Bybanen og buss. Vi anbefaler difor å rekne god tid ved overgang. I reiseplanleggaren har du under menyvalet "Fleire val" fleire moglegheiter, blant anna kan du justere overgangstid. 

Forseinkingar og endringar
Når det skjer noko som påverkar reisa di, kan du forvente å finne oppdatert informasjon frå oss blant anna på skyss.no/avvik og ved søk i reiseplanleggaren.

Innstilte avgangar med Bybanen vil bli fjerna frå reisesøk, og vise som innstilte i reiseplanleggaren og avgangsvisning på haldeplass. For å redusere ventetida for reisande, og tilpasse avstanden mellom bybanevognene, vil avgangar som går før og etter innstilte avgangar bli framskunda eller utsett litt. Bybanen har ikkje sanntidsprognoser som viser når avgangen er forseinka eller for tidleg, og avgangstidene i reiseplanleggaren vil difor ikkje vere oppdaterte når dette skjer. 

Praktisk informasjon

 • Det er berekna kort tid på haldeplassane, så du bør gå av og på raskt. Du må sjølv opne dørene med eigne knappar på innsida og på utsida.
 • Døropnarar er merka slik:
  - Svart knapp merka < > brukast når dørene skal ha normal lukketid.
  - Blå knapp forleng tida dørene er opne. Dermed kan reisande med til dømes rullestol, barnevogn eller mykje bagasje få noko lengre tid til avstiging.
  - Grøn knapp merka ”STOP”. Når du trykkjer på denne, vil dørene opne automatisk på neste haldeplass.
 • Når dørene kan opnast, lyser det eit grønt lys over døra. Før dørene går igjen, kjem det eit skarpt lydsignal, og lyset over døra blir raudt.
 • Det er ikkje avfallskorger inne i vognene, så vi anbefaler våre reisande å nytte avfallskorgene på kvar haldeplass.
 • Alle vogner og haldeplassar er videoovervaka.

Tryggleik langs bybanetraseen
Vis omsyn når du ferdast langs bybanetraseen. Alle gåande, syklande og køyrande har vikeplikt for Bybanen. 

Les meir om trafikktryggleik langs bybanen

Mat og drikke  
Det er skilta med forbod mot mat og drikke om bord i Bybanen.

Bagasje
Bruk ei av dei midtre dørene dersom du har barnevogn, sykkel eller mykje bagasje.

Lystavler og høgtalarar
Inne i Bybanen vil namnet på neste haldeplass vise på ei lystavle i taket og annonserast av ei stemme over høgtalar. På kvar haldeplass er det lystavler som automatisk viser noverande og neste avgang.

Tilgjengelegheit
Bybanen er universelt utforma. Det betyr at så mange som mogleg skal kunne reise med Bybanen uavhengig av funksjonsevne.

Røykfrie haldeplassar
Alle våre haldeplassar og terminalar er røykfrie.

Barn
Barn under 12 år kan ikkje reise åleine med båt, men må ha følge av ein person over 16 år.

Bruk reiseplanleggaren
Oppdaterte avgangstider finn du i reiseplanleggaren vår på nettsida og i appen Skyss Reise. Vi anbefaler at du reknar god tid når du skal reise. Sjekk gjerne den planlagde avgangen din før avreise.

Forseinkingar og endringar
Når det skjer noko som påverkar reisa di, kan du forvente å finne oppdatert informasjon frå oss blant anna på skyss.no/avvik og ved søk i reiseplanleggaren.

Få informasjon om avvik på SMS
Ønsker du å motta sms dersom båten er forseinka eller innstilt? 

Usikker på kven som køyrer sambandet? Sjå lista her.

Vegtrafikklova gjeld om bord
Ved ombord- og ilandkøyring og på bildekket gjeld vegtrafikklova og dei føresegner som elles gjeld for køyring med motorvogn. Bilførar har difor vanleg ansvar for køyringa om bord på linje med køyring på landeveg.

Ferjemannskapet dirigerer og assisterer
Signal for ombord- og ilandkøyring og plassering av bilane på ferjedekket, inkludert hengedekk eller nedre dekk, er mannskapet sitt ansvar. Vi ber om at du rettar deg etter signala dei gir.

Ikkje alle fartøy er like godt tilrettelagde for personar med nedsett funksjonsevne. Dersom du treng hjelp eller har behov for at det blir teke spesielle omsyn, gi beskjed til mannskapet ved ombordkøyring.

Barn som reiser åleine: Ta kontakt med mannskap for nærare instruksar.

Bruk reiseplanleggaren
Oppdaterte avgangstider finn du i reiseplanleggaren vår på nettsida og i appen Skyss Reise. Vi anbefaler at du reknar god tid når du skal reise. Sjekk gjerne den planlagde avgangen din før avreise.

Forseinkingar og endringar
Når det skjer noko som påverkar reisa di, kan du forvente å finne oppdatert informasjon frå oss blant anna på skyss.no/avvik og ved søk i reiseplanleggaren.

SMS-varsling for ferje
Ønskjer du å motta sms eller epost dersom ferja er forseinka eller innstilt? 

Slik opprettar du varsling ved forseinkingar og andre avvik

 

Prisar

Skyss sine bussar, Bybanen og nokre båtruter

 • Barn under 6 år reiser gratis
 • Barn frå 6 til og med 17 år betaler barnepris

Prisar for barnebillett på Skyss sine bussar, Bybanen og nokre båtruter

Båt

 • Barn under 4 år reiser gratis
 • Barn frå 4 til og med 15 år betaler barnepris

Prisar for barnebillett på båt i Hordaland

Prisar for barnebillett på båt i Sogn og Fjordane

Familierabatt:

Med familierabatt kan ein reisande over 18 år ta med seg inntil fire barn frå 6 til og med 17 år, gratis. Familierabatten gjeld kvar dag, heile året.

Rabatten gjeld på: Skyss sine bussar, Bybanen og nokre båtruter.

Rabatt blir gitt til: Vaksne reisande (vaksen, honnør, student, militær) som har gyldig enkeltbillett eller periodebillett. 

Merk: Barn under 6 år reiser alltid gratis på Skyss sine bussar, Bybanen og nokre båtruter.

Familierabatt på tog: Rabatten gjeld også for vaksne reisande på tog når du reiser med enkeltbillett eller 24-timarsbillett mellom Bergen og Trengereid (sone A) og periodebillett  (7-, 30 og 180-dagarsbillett) mellom Bergen og Voss (sone A, E og F).

Når du skal reise med barn

Generelt

 • Ver alltid fleire vaksne saman når ei gruppe barn skal ut å reise.
 • Gå ikkje over vegen før bussen eller Bybanen har køyrt.

På haldeplassen

 • Ikkje la barna springe eller leike på haldeplassen/terminalen.
 • Bli sett! Både store og små bør nytte refleksvest.

Ombord- og avstiging 

 • Hjelp barna trygt om bord og sørg for at dei kjem seg trygt av. 

Under reisa

 • Pass på at barna held seg unna dørene under reisa.
 • Dersom det er mogleg, bør alle barna ha sitteplass.
 • Ta vare på sekkar, jakker og andre ting som de har med på turen.
 • Gje beskjed til barna i god tid før de kjem til endehaldeplass, slik at dei kan forberede seg på at dei skal av.
 • På Bybanen og nokre bussar kan barnevognknappen nyttast dersom det er behov for meir tid.

Reise med barnevogn (på buss og bybane)

 • Du kan ha med barnevogn gratis hvis det er plass om bord.
 • Det er sjåføren som avgjer om det er plass til barnevogn, ut frå tryggleiken.
 • Sørg for at barnevogna står trygt med bremsen på, og hald den fast om nødvendig.  

Nokre bussar har barnesete. Les meir om barnesete her

Barn som reiser åleine

Det er dei føresette sitt ansvar når barn blir sende åleine på reise. 

Barn under 12 år kan ikkje reise åleine med båt, men må ha følge av ein person over 16 år.

Skyss arbeider for å sikre at kollektivtilbodet er universelt utforma, slik at du fritt skal kunne reise kollektivt også med rullestol.

Alle bussar i Vestland er likevel ikkje tilrettelagde for rullestolbrukarar. Innanfor sone A vil det normalt vere uproblematisk å ta bussen med rullestol. Utanfor sone A er dette fortsatt ikkje tilfelle alle stader.

Utanfor sone A køyrer i stor grad såkalla normalgolvsbussar, der rullestolbrukarar må bruke heis for å komme om bord. I byområde brukast gjerne såkalla lågentrebussar, der ein istadenfor kan bruke rampe for å komme på og av bussen. I Hordaland er alle bussar - med unntak av minibusser - utstyrt med anten heis eller rampe. I Sogn og Fjordane er det nokre normalgolvbusser som manglar tilrettelegging.

Dersom du planlegg å reise med buss utanfor sone A, må du difor sikre deg at bussen som køyrer den aktuelle ruta, er tilpassa rullestolbrukarar. Ta kontakt med kundesenteret vårt og oppgi kvar og når du skal reise, så kan vi finne ut for deg om dette lar seg gjere.

Av omsyn til tryggleiken om bord er det maksstørrelse og -vekt for rullestolar i samsvar med forskrift om universell utforming og Bussdirektivet vedlegg 7. 

Maksstørrelse på rullestol:
Lengde 120 cm
Bredde 70 cm
Totalvekt (inklusiv bruker) 300 kilo   

Også på bussar som er tilpassa rullestol, kan det av og til oppstå problem med plassen. Det kan til dømes vere vanskeleg å få plass til rullestol og barnevogn samtidig. Vi seier oss lei for at dette iblant kan føre til praktiske utfordringar for deg som brukar rullestol. Dersom du blir forseinka på reisa di fordi vi ikkje har plass, gjeld reisegarantien. Les meir om reisegarantien her.

Dersom det er plass på transportmiddelet og dyret ikkje er til sjenanse for dei andre reisande, kan dyret takast med. Dyr skal sikrast i band eller bur under transporten og må ikkje hindre fri passasje. Dyr som er aggressive eller sjenerer dei reisande på anna vis, kan bli sett av under transporten.

Dyr reiser gratis på:

 • Skyss sine bussar i Vestland
 • Bybanen i Bergen
 • Alle båtar i Hordaland
 • Båtrutene i Florabassenget og båtruta Kaupanger kai – Frønningen (gjeld frå 1. juli 2022)

På andre båtar i Sogn og Fjordane kan hundar/dyr takast med til barnetakst.

Om du reiser med hund og har overgang til tog eller ekspressbuss, må du vere obs på at dei har eigne reglar.

På buss og Bybanen
På Skyss sine bussar og Bybanen har sykkel/el-sykkel og stor sparkesykkel/el-sparkesykkel same pris som barn. Du kan berre ta med sykkel på bussar med eigna plassering, dersom det er ledig plass og sjåføren finn det forsvarleg.

Sykkel som handbagasje
Dersom du har ein samanlagt sykkel/sparkesykkel, kan du ta denne med som handbagasje utan ekstra kostnad. Syklar som kan demonterast eller leggast saman kan tas med i bagasjerom på buss. 

På båt i Hordaland
Det er gratis å ta med sykkel/el-sykkel og sparkesykkel/el-sparkesykkel  på alle Skyss sine båtar, dersom det er ledig plass.

På båt i Sogn og Fjordane
Det gjeld eigne takstar for syklar på båt i Sogn og Fjordane*, og du må bestille plass på førehand. Ta kontakt med operatøren du skal reise med.

* Unntaket er båtrutene i Florabassenget og Kaupanger kai-Frønningen, der sykkel kan takast med gratis, så lenge det er plass.

Sykkelparkering
På fleire teminalar er det lagt til rette for sykkelparkering. 

Du kan fritt ta med handbagasje med samla vekt på inntil 20 kg for kvar billett. Bagasjen må plasserast slik at den ikkje sjenerer andre reisande eller hindrar på- og avstiging. Du kan også fritt ta med barnevogn, rullestol, ski og liknande dersom det er ledig plass.

Reisegaranti

Du kan ha rett på refusjon for utgifter dersom du blir forseinka og det er meir enn 20 minutt til neste avgang etter rutetabellen. Merk at reisegarantien ikkje gjeld dersom forseinkinga eller innstillinga skuldast tilhøve utanfor vår/transportøren sin kontroll.

Informasjon om reisegarantien finn du her.

Transportvedtekter

Transportvedtektene gjeld som avtale mellom Vestland fylkeskommune v/ Skyss og kvar enkelt reisande.

Transportvedtekter

Eu-forordning om busspassasjerrettigheter