Hopp til hovedinnald

Du som er student får:

På båtar i Sogn og Fjordane gjeld eigne reglar og rabattar for student.

Dersom du er yngre enn 21 år, lønner det seg å kjøpe 30-dagars ungdomsbillett

Periodebillettane til Skyss sine bussar, Bybanen og nokre båtruter, kan du også bruke på tog mellom Bergen og Voss. Sjå detaljar om bruk av Skyss-billettar på tog her.

Kven gjeld studentrabatten for?

Studentrabatten gjeld for personar gjeld opptil fylte 30 år, og blir gitt til:

  • student/elev som studerer på heiltid ved vidaregåande skule, fagskule, høgskule/universitet eller andre læreinstitusjonar som kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen. Ordninga omfattar også norske utanlandsstudentar. Studiet må vare i minst tre månader, og for høgare utdanning skal studiet utgjere 30 studiepoeng eller meir per semester. I vidaregåande opplæring skal studieomfanget svare til eit årskurs.
  • lærling eller lærekandidat på fulltid som innfrir krava i lov om opplæring, kapittel 4
  • vaksen framandspråkleg som får opplæring i norsk og samfunnskunnskap, eller flyktning som er med i introduksjonsprogrammet.

På båtar i Sogn og Fjordane gjeld eigne reglar og rabattar for student.

Du må kunne vise gyldig bevis

Når du reiser på studentbillett, må du på førespurnad frå sjåfør eller billettkontrollør alltid kunne vise bevis på at du studerer/går i lære det aktuelle semesteret. Følgande vert rekna som gyldig bevis:

  • Studiekort/studentbevis på mobil som stadfestar at du er student dette semesteret.
  • Dokumentasjon frå skule som stadfestar skulegang dette semesteret, saman med bankkort, førarkort, pass eller annan legitimasjon med foto.
  • Studentar ved utdanningsinstitusjonar i utlandet må ha ISIC-kort (ANSA-kort blir ikkje godteke).
  • Utanlandske studentar må ha med legitimasjon og inntaksbrev frå skulen.

For lærlingar/lærekandidatar er gyldig dokumentasjon anten:

  • Personleg ID-kort frå bedrifta, merka ”Lærling” eller ”Lærekandidat”.
  • Kopi av lærekontrakt.
  • Stadfesting frå bedrift om at du er lærling/lærekandidat og periode for lærekontrakt, påført namn og fødselsdato.

Personar som ved billettkontroll ikkje kan vise gyldig bevis på at dei har krav på studentrabatten, må betale gjeldande gebyr.

Billettkontroll

Her kan du kjøpe periodebillett med studentrabatt