Hopp til hovedinnald

På båt vert vaksen rekna som reisande frå fylte 16 år og til fylte 67 år.

Vaksen reisande betalar ordinær pris. Dersom du ikkje høyrer til ei rabattert gruppe, betalar du vaksenpris.

På båt vert barn rekna som reisande frå 4 til og med 15 år.

Barn får om lag 50 % rabatt på ordinær vaksenpris på enkeltbillettar og periodebillettar. Barn under 4 år reiser gratis. 

På lengre strekningar på båt er det sett ein makspris for barn som reiser saman med vaksen på enkeltreiser. Makspris per barn går fram av pristabellen, og gjeld for inntil fire barn per vaksen. 

Barn under 12 år kan ikkje reise aleine med båt, men må ha følgje av ein person over 16 år.

BILLETTKONTROLL
For å reise kollektivt må du ha gyldig billett. Alle som reiser med billettar til rabattert pris, må i ein eventuell billettkontroll også vise gyldig bevis på at dei har krav på rabattert pris. Ved tvil om alder på barn, kan det krevjast gyldig legitimasjon.

Honnørreisande på båt i Hordaland får om lag 50 prosent rabatt på ordinær vaksenpris på enkeltbillettar og periodebillettar.

Honnørrabatten gjeld

 • personar over 67 år
 • personar med honnørkort frå NAV. Dette gjeld personar som får uførepensjon etter folketrygdlova med uføregrad 50 prosent eller meir, personar med tilsvarande uføretrygd frå eit anna EØS-land og uføre flyktningar med supplerande stønad.
 • blinde eller døvblinde med tilleggslegitimasjonskort (sjå detaljert informasjon lenger nede på sida)
 • ektefelle eller partnar (registrert etter Ekteskapslova) som reiser i følge med person med honnørbillett.

Hugs gyldig bevis
Alle som reiser med billettar med rabattert pris, må ved billettkontroll kunne vise gyldig bevis på at dei har krav på rabattert pris.

Dersom du er over 67 år, vil legitimasjon med bilde som viser alderen din, bli rekna som gyldig bevis på at du har krav på honnørrabatt.

Dersom du er under 67 år, gjeld følgande når du skal reise med honnørbillett:

 • Personar som får uførepensjon etter folketrygdlova med uføregrad 50 prosent eller meir, og personar med tilsvarande uføretrygd frå eit anna EØS-land, må vise fram blått honnørkort frå NAV pluss legitimasjon med bilde.
 • Uføre flyktningar med supplerande stønad må vise fram blått honnørkort frå NAV pluss legitimasjon med bilde.
 • Blinde utan uførepensjon må vise fram tilleggslegitimasjonskort frå Noregs Blindeforbund pluss legitimasjon med bilde.
 • Døvblinde med rett til gratis reise for éin følgeperson må vise fram tilleggslegitimasjonskort (grønt honnørkort) som er sendt ut av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde, pluss legitimasjon med bilde.

Det er NAV som sender ut honnørkort til personar som har rett på det. Blinde utan uførepensjon og døvblinde får eigne tilleggslegitimasjonskort frå Noregs Blindeforbund og Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Dersom du har spørsmål som gjeld vilkår og utsending av honnørkort, kan du kontakte NAV, Noregs Blindeforbund eller Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde direkte.

Søk om honnørkort frå NAV

For deg mellom 16 til og med 20 år anbefaler vi 30-dagars ungdomsbillett til 390 kr.

Med ungdomsbillett kan du reise så mykje du vil med buss, bybane, tog, ferje og båt heile Vestland. 

Les meir om ungdomsbilletten

OM STUDENTRABATT
Studentar får 40 prosent rabatt på enkeltbillettar og periodebillettar for 7, 30 og 180 dagar på reiser med båt i Hordaland. 

BILLETTKONTROLL
For å reise kollektivt må du ha gyldig billett. Alle som reiser med billettar det er gitt rabatt på, må i ein eventuell billettkontroll også vise gyldig bevis på at dei har krav på rabatten. Informasjon om gyldig bevis for studentar finn du her.

OM MILITÆRRABATT
På båt i Hordaland vert militær rekna som vernepliktig mannskap. Militær får 50 prosent rabatt på ordinær vaksenpris på enkeltbillettar. Det blir ikkje gitt militærrabatt på periodebillettar.

BILLETTKONTROLL
For å reise kollektivt må du ha gyldig billett. Alle som reiser med billettar til rabattert pris, må i ein eventuell billettkontroll også vise gyldig bevis på at dei har krav på rabattert pris. Informasjon om gyldig bevis for militærreisande finn du her.

På lengre strekningar med båt er det sett ein maksimal pris for barn (frå 4 år t.o.m. 15 år) som reiser saman med vaksen på enkeltreiser.

Maksimal pris per barn går fram av pristabellen og gjeld for inntil fire barn per vaksen. 

På båt får ti eller fleire som reiser saman, 25 prosent rabatt på ordinær vaksenpris. Barn og honnørreisande får ikkje særskild rabatt, men tel med i talet på reisande. Barn under 4 år reiser gratis og tel ikkje med i talet på reisande. 

Det er gratis å ta med sykkel/sparkesykkel/ståhjuling på alle Skyss sine båtar i Hordaland, dersom det er ledig plass.

 

Dersom det er plass på transportmiddelet og dyret ikkje er til sjenanse for dei andre reisande, kan dyret takast med. Dyr skal sikrast i band eller bur under transporten og må ikkje hindre fri passasje. Dyr som er aggressive eller sjenerer dei reisande på anna vis, kan bli sett av under transporten.

Dyr/hundar reiser gratis på:

 • Skyss sine bussar i Vestland
 • Bybanen i Bergen
 • Alle båtar i Hordaland
 • Båtrutene i Florabassenget og båtruta Kaupanger kai – Frønningen 

På andre båtar i Sogn og Fjordane kan hundar takast med til barnetakst.

Om du reiser med hund og har overgang til tog eller ekspressbuss, må du vere obs på at dei har eigne reglar.

På buss, Bybanen og båt:
Følgeperson til person med nedsett funksjonsevne som har følgekort, reiser gratis på Skyss sine transportmiddel. Følgepersonen treng ikkje eigen billett (gjeld både enkeltbillett og periodebillett).

På tog:
Når du brukar Skyss-billett på reiser med tog i sone A (mellom Bergen og Trengereid), gjeld same vilkår som på buss, Bybanen og båt.

På reiser med tog utanfor sone A, gjeld eigne reglar. Sjå Vy.no for meir informasjon.

BILLETTKONTROLL:
For å reise kollektivt må du ha gyldig billett. Alle som reiser med billettar med rabattert pris, må i ein eventuell billettkontroll vise gyldig bevis på at dei har krav på rabattert pris. For følgeperson gjeld gyldig følgebevis. Det er personen med nedsett funksjonsevne som har beviset.

Prisar for båtsamband i Hordaland finn du her

Prisar for båtsamband i Sogn og Fjordane finn du her

Prøveordning med gratis reise for asylsøkarar