Hopp til hovedinnald

Reglement

Reglane for skoleskyss i Vestland er vedtekne av politikarane i fylkesutvalet. Reglane gjeld for alle elevar i grunn- og vidaregåande skole i heile Vestland.

Skjema

Refusjon av utgifter til skoleskyss

For å få refusjon i samband med skoleskyss må skyssutøver sjølv føre krav om godtgjering i Visma Expense. Skoleskyss med eige transportmiddel skal vere søkt om og godkjent av Skyss på førehand. Refusjonskrav blir utbetalt etterskotsvis, og etter enda halvår (eventuelt skoleår).

Under finn du rettleiar for korleis du skal registre refusjonskrav i Visma Expense, refusjonsskjema for skoleskyss og mal for køyrebok.

Rettleiar for refusjon for skoleskyss i Visma Expense
Rettleiaren gir deg oppskrift og forklaring på dei ulike stega knytt til refusjonskrav. Her finn du informasjon om Visma Expense, korleis du krev refusjon i systemet og kva dokument du må legge ved.

Skjema for refusjon av utgifter til skoleskyss
Alle som skal kreve refusjon i samband med innvilga eigenkøyring, må levere inn utfylt refusjonsskjema som er attestert av skolen. Du må laste opp skjema saman med krav i Visma Expense.

Ny brukar i Visma Expense
Dersom du søker om refusjon for første gong, må du fylle ut skjema for å registrere deg som brukar i Visma Expense. Du sender utfylt skjema som eDialog på https://www.vestlandfylke.no/om-oss/e-dialog/, eller som vedlegg til e-post til skoleskyss@skyss.no.

Mal for køyrebok
Det er krav om at du fyller ut køyrebok dersom du skal registrere kilometergodtgjering i refusjonskravet ditt. I malen kan du fylle ut dei mest sentrale detaljane, og malen vil rekne ut summane du skal bruke vidare i Visma Expense.