Hopp til hovedinnald

Honnørreisande får om lag 50 prosent rabatt på ordinær vaksenpris på enkeltbillettar og periodebillettar til Skyss sine bussar, Bybanen og nokre båtruter.

Her finn du meir om honnørrabatt på båt i Hordaland og båt i Sogn og Fjordane.

Honnørrabatten gjeld:

  • personar over 67 år
  • blinde/døvblinde
  • personar som får uførepensjon etter folketrygdlova med uføregrad 50 prosent eller meir
  • personar, uavhengig av nasjonalitet og bustadland, som har ei varig lovfesta trygdeyting basert på minst 50 prosent uføretrygd frå ei offentleg trygdeordning i eit anna EØS-land, tilsvarande norsk folketrygd
  • uføre flyktningar med supplerande stønad

Ektefelle / registrert partnar som reiser saman med honnørreisande på enkeltbillett, betaler same pris som honnør.

Hugs gyldig bevis
Alle som reiser med billettar med rabattert pris, må ved billettkontroll kunne vise gyldig bevis på at dei har krav på rabattert pris.

På førespurnad frå sjåfør eller billettkontrollør må honnørreisande kunne vise gyldig legitimasjon. Honnørreisande under 67 år må i tillegg vise honnørkort frå NAV. Blinde skal i tillegg til legitimasjon vise bevis frå Blindeforbundet, medan døvblinde viser eige tilleggsbevis.