Hopp til hovedinnald

Skyss skal vere eit samla kompetanseorgan for mobilitet og kollektivtrafikken i fylket, og vi skal sikre at vi når dei politiske måla som fylkestinget set for kollektiv- og mobilitetstenester. Til dagleg jobbar vi med å:

  • planlegge og vidareutvikle linjenett og rutetilbod
  • tildele kontraktar for køyring av buss, bybane, båt og ferjer ved hjelp av anbodskonkurransar
  • planlegge skoleruter og koordinere skoleskyss
  • informere om og marknadsføre reisetilbod og kundeløysingar
  • gi kundeservice
  • utvikle kombinerte mobilitetstenester

Skyss og Kringom vart slått saman då Hordaland og Sogn og Fjordane vart eitt fylke 1. januar 2020.

Styringsdokument

Regional transportplan (RTP) for Vestland 2022-2033 vart vedtatt av fylkestinget i desember 2021. Planen har mål om at «Vestland skal ha eit effektivt, trygt og framtidsretta transportsystem som legg til rette for klima- og miljøvenleg mobilitet og berekraftig samfunnsutvikling».

Strategi for berekraftig mobilitet i Vestland 2022-2033 er ein del av RTP. Strategien skal understøtte dei overordna måla for Vestland fylkeskommune og sikre ei berekraftig utvikling for regionen. Strategi for berekraftig mobilitet viser korleis Skyss skal nå målet om å utvikle eit velfungerande og berekraftig mobilitetssystem for innbyggarar og samfunn.

Styring

Skyss sitt øvste styre er fylkestinget i Vestland, som vedtar overordna strategiar, budsjett og fattar vedtak i prinsipielle og budsjettmessige enkeltsaker.

Her finn du politiske saker for Vestland fylkesting: https://innsyn.vlfk.no/Innsyn/dmb

Leiargruppa i Skyss

Målfrid Vik Sønstabø-s.jpg

Målfrid Vik Sønstabø

direktør

image8zqq.png

Camilla Selch

leiar for strategi og organisasjon

imagesbi36.png

Gudrun Einbu

leiar for transporttilbod

Kari Steinsland_s.jpg

Kari Steinsland

leiar for ny mobilitet

Karl Inge Nygård_s.jpg

Karl Inge Nygård

leiar for kontrakt

Knut Peder Eriksen_s.jpg

Knut Peder Eriksen

leiar for økonomi og administrasjon

Egil Wiken Sunde

konst. leiar for Kunde og Marknad

Andre Tangen_s.jpg

André Tangen

leiar for digital transformasjon og teknologi