Planar om pilotprosjekt for sjølvkøyrande buss i Førde

Skyss, Høgskulen på Vestlandet (HVL), Helse Førde og Sunnfjord Kommune samarbeider om å få i gang eit pilotprosjekt med sjølvkøyrande buss i Førde.

Målet med innovasjonsprosjektet er å lære om ny mobilitet og nye forretningsmodellar og involvere studentar og lokalt næringsliv. Sist men ikkje minst er målet å teste ut eit lokalt transporttilbod for studentar og andre mellom sentrum og Ytre Øyrane i Førde, der den nye felles teknologisatsinga Campus Verftet er lokalisert. 

Fleire ruter vart vurderte 

I forprosjektet vart seks alternative køyreruter vurderte. Det som vart avgjerande for ruta som vart valt, var mellom anna kompleksiteten i trafikkbildet, kryssing av andre vegar, kvaliteten på sjølve vegen og infrastrukturen rundt, og sjølvsagt nytteverdien for dei som skal reise med bussen. HVL og Fagskulen Sogn og Fjordane har nyleg opna felles areal for kompetansesatsing innan teknologi; Campus Verftet. I samband med dette ønskjer ein å legge til rette for transport mellom Førde sentrum og dei nye areala på Campus Verftet. På same område skal ein opne eit nytt leikeland, Sunnfjordparken, hausten 2021. Dette er med på å auke nytteverdien for ein slik buss. I området til pilotstrekninga er det ikkje tilbod om offentleg transport pr i dag. Pilotruta er om lag 2 kilometer lang

Fleire pilotar i Norge 

Sjølvkøyrande teknologi er i stadig utvikling. Fleire aktørar har sett i verk testing og bruk av førarlause køyretøy fleire stader i Norge, mellom anna i Stavanger, Oslo, Kongsberg, Bærum, Trondheim og Herøya. Poenget med prosjekta er ikkje berre å teste sjølvkøyrande bussar på vegen, men også korleis ein kan få til god prosjektorganisering med fleire partar, gode forretningsmodellar, og å finne ut korleis ein kan utvikle nytteverdien for brukarar med ulike behov og i ulike geografiske samanhengar.  

Realisering av piloten i Førde avheng av at prosjektet finn finansiering. 

Samarbeidspartane er: 

  • Skyss (prosjektleiar) 
  • Sunnfjord kommune 
  • Høgskolen på Vestlandet (HVL) 
  • Helse Førde 
  • MUST - mustlab.no
Spørsmål om dette prosjektet?
Kontakt Kari Steinsland i Skyss: kari.steinsland@skyss.no