Om Skyss

Skyss vart oppretta i november 2007 og organiserer nesten all kollektivtransport i området Hordaland, etter dei budsjett som politikarane vedtek. 

Frå 1.1. 2020 har kollektivselskapa Skyss og Kringom i dei gamle fylka Hordaland og Sogn og Fjordane  slått seg saman organisatorisk og er no mobilitetseininga i fylket Vestland. Det er mobilitetseininga som set i verk vedtekne strategiar og tiltak for å nå dei politiske måla for kollektivtrafikken i Vestland.

Sjå www.vestlandfylke.no for meir informasjon om Vestland fylke.

Skyss/Kringom tildeler kontraktar for køyring av buss, bybane, snøggbåt og ferjer i Vestland til trafikkselskap etter anbodskonkurransar. Skyss/Kringom planlegg rutene, måler kvaliteten i tilbodet og følgjer opp trafikkselskapa. Informasjon om og marknadsføring av buss, bybane og ferje er Skyss sitt ansvar. Skyss har også dette ansvaret for båtrutene Kleppestø - Strandkaien, Nordhordland - Bergen, Sunnhordland - Austevoll - Bergen og lokalbåt Austevoll. For andre båtruter er informasjon og marknadsføring den einskilde operatøren sitt ansvar.

Skyss sitt kundesenter og telefon 55559070 tek imot og følgjer opp kundane sine førespurnader om ruter og trafikktilbod.

Sjå Kringom.no for informasjon om kollektivtrafikken i området Sogn og Fjordane.

Kundesenter

Les meir om anboda, økonomiske rammer og universell utforming her:

Om buss

Om Bybanen

Om snøggbåt og lokalbåt

Om ferje

Om økonomiske rammer

Om universell utforming


Skyss er sertifisert som miljøfyrtårn, og tek del i Hordaland fylkeskommune sitt arbeid for å redusere klimagassutsleppa.