Store endringar i kollektivtilbodet i Bergen frå 25. mai

Published: 3/23/2021 Changed: 5/10/2021

Nye tider, nye linjer og nye haldeplassar er endringar som møter deg som reiser kollektivt.

Busstilbodet i Bergensområdet vert pussa opp og kollektivnettet skal bli meir attraktivt og samanhengande og gi fleire reisemoglegheiter. Om lag 50 av linjene får små eller store endringar og dette kan påverke dei fleste som reiser i bergensområdet. Olav Kyrres gate opnar for  trafikk og bussane vil igjen køyre der frå 25. mai. Haldeplassane i sentrum vert dermed endra. Det kjem fleire nye linjer, fleire linjer får nytt nummer, ny trasé og/eller nye haldeplassar.

Sjå hovudendringane og alle detaljane for kvar linje her

Hovudmålsettinga med endringane er å: 

  • Reindyrke hovudlinjene og samspelet mellom dei 
  • Det blir oftare avgangar på  fleire av linjene
  • Gjere det enklare å bytte mellom linjer 

Les meir om bakgrunnen for endringane her


Olav Kyrres gate blir frå 25. mai igjen eit viktig kollektivknutepunkt i Bergen sentrum.