Frå hausten blir det berre 7 soner

Published: 2/15/2018 1:39:05 PM Changed: 2/22/2018 1:31:05 PM

Fylkestinget i Hordaland har vedteke å redusere talet på takstsoner for kollektivtrafikken i Hordaland frå 470 til sju. Dette vert sett i verk frå 1. august 2018.

Ny takstsonestruktur i Hordaland er eit viktig tiltak for å gjere det lettare å reise kollektivt i heile fylket. Målet med forenklinga er å få fleire kollektivreisande, slik det er skildra i Kollektivstrategien for Hordaland fram mot år 2030.

Svært få vil krysse soner i den nye modellen. Dei aller fleste kollektivreisande, om lag 95 prosent, vil reise innanfor ei sone.

Det blir også enklare å kjøpe billett. Etter soneomlegginga 1. august kan du bruke appen «Skyss Billett» i heile fylket.

Nye sonegrenser
Pendlar- og passasjerstraumar, skolekrinsar, kommunegrenser, tettstader, knutepunkt og naturlege grenser satt av fjord og fjell har vært førande i arbeidet med å utarbeide den nye sonestrukturen. Nokre stadar vil derfor dei nye sonegrensene krysse kommunegrenser eller buss- og vegforbindelsar.

Det som no er sone Bergen, får namnet «Sone 1» og blir vesentleg større enn i dag. Her har ein teke omsyn til dei store pendlarstraumane frå nord, vest og sør. Sone 1 inkluderer kommunane Askøy, Fjell, Sund, Øygarden, Osterøy, Meland, Radøy, Lindås, Austrheim og Os.  

Endringar i billettar og prisar 
Enkeltbillett vil vere gyldig i 90 minutt innanfor ei sone, og gyldig i 30 minutt ekstra for kvar ekstra sone du betalar for.
Det har vore komplisert å rekne ut prisane når ein skal reise langt og krysse mange soner. No blir det mykje enklare.

Innanfor kvar sone blir det ein pris i heile sonen. Om du skal krysse ei sonegrense, blir billetten dyrene etter kor mange grenser du kryssar. Makspris for enkeltbillett blir fire soner, og tre for periodebillettane.

Eit døme på påslaget er at prisen for enkeltbillett vil vere 20 kroner meir ved første sonehopp, frå 37 til 57 kroner.

Om bord-tillegget blir ført vidare i "Sone 1", med unntak av billettar som ikkje vert selde i mobil-app. Om du kjøper billetten i "Sone 1" vert det ombord-tillegg, sjølv om du skal reise over fleire soner.  

Her er prisane sånn dei blir frå 1. august 2018

Prisar enkeltbillett

Prisar periodebillett