Bybanen går no heilt til Bergen lufthamn

Published: 3/16/2017 Changed: 5/2/2017

Bybanen opna heilt fram til Bergen lufthamn laurdag 22. april. Dette er siste del av Bybanens byggjetrinn 3. 

Her kan du sjå frå åpninga dagen før

Busstilbodet i Bergen sør er ikkje endra, men busslinje 1F som midlertidig har gått mellom Birkelandsskiftet og Bergen lufthamn blir fjerna.

Det er komen to nye bybanestopp, eit på Kokstadflaten og endehaldeplassen Bergen lufthamn. 

Bybanens rutetilbod gjeld no heilt til og frå flyplassen. 

Bybaneopninga skjer før den nye flyterminalen på Bergen lufthamn er ferdig. Det er derfor noko ekstra gangtid mellom den gamle flyterminalen og det nye bybanenstoppet. Du bør rekne med om lag 3-5 minuttar gangtid. Mesteparten av vegen er under tak.

Billettautomatar finn du både på platået før du tar rulletrappa ned til bybane-perrongen og på sjølve perrongen. 

Den nye flyterminalen vil opne 17. august 2017.

Slik er rutetilbodet

Buss: Linje 1F er fjerna.

Bybanen:

  • Bybanens rutetilbod er vidareført, med forlenging av alle avgangar til og frå flyplassen.
  • Alle avgangar startar og sluttar på flyplassen. 
  • Frekvensen i rush er 5 minuttar.
  • Laurdagstilbodet er forbetra ved at 7-8 minuttars frekvens startar tidlegare på dagen.
  • Køyretida mellom Byparken og flyplassen er berekna til 45 minuttar.

Her er rutetabellen for Bybanen som vil gjelde frå 22. april

Sjå linjekartet for Ytrebygda som gjeld etter opningaHer er den nye perrongen på Bergen lufthamn. Foto: Bybanen AS