Viktig informasjon om koronatiltak for skoleskyss frå 11. mai

Kan ikkje garantere plass til alle.

Skyss går no tilbake til det vanlege skoleskysstilbodet, slik det var før skolane stengde. Vi gjer alt vi kan for å sikre ei trygg og smittefri reise, og vi har tett dialog med kommunar og skolar.

Rutetilbodet for skulebussar vil bli gjeninnført måndag 11. mai slik det var før skulane stengde ned 13. mars. Dette inneber at skuleskyssen vil gå med utgangspunkt i ordinære start- og sluttider, og med den kapasiteten som var før 13. mars. Dei tilpassingane som vart gjort i samband med opninga for 1.-4. årstrinn frå 27. april går ut og rutetilbodet vil gå som før skulestenginga 13. mars. Vi har forståing for at dette kan medføre utfordringar for skulen si planlegging, men er eit nødvendig tiltak for å sikre skuleskyss for alle trinn.

Det har ikkje vore rom for å setje inn ekstra bussar. Dette medfører at det på enkelte avgangar/strekningar ikkje vil vere tilstrekkeleg kapasitet til at alle elever med rett til skuleskyss får transport til og frå skulen. Gjennom rettleiaren for smittevern i skulen og for kollektivtrafikken er det satt krav til avstand mellom reisande både med kollektivtransport og med drosje. I praksis betyr dette at berre 50 % av vanlig kapasitet kan nyttast.  

I samsvar med nasjonale retningslinjer ber vi derfor om at alle som har moglegheit til å unngå bruk av kollektivtransport og tilrettelagt skuleskyss med drosje for å kome seg til skulen, om å gjere dette. Dette inkluderer også elevar med rett til skuleskyss.

Vi er inne i ein heilt ekstraordinær situasjon der vi med utgangspunkt i nemnde avstandskrav ikkje vil ha mogelegheit til å sikre nødvendig smittevern dersom alle elevar reiser «som normalt». 

Alle andre reisande bør også unngå å reise kollektivt dersom dei har alternativ. Vi ber difor alle som kan, om å reise på andre måtar eller å fortsetje med heimekontor. 

Smittevern for skoleskyss 
Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020 inneheld følgjande føringar for transport og skoleskyss:

 • Reduser bruk av offentleg transport til og frå skolen så mykje som mogleg
 • Unngå turar som fører til tett samling av elevar på offentlege transportmiddel
 • Ved bruk av skoleskyss, bør elevane sitte med minst eitt tomt sete mellom kvar elev  
  (Til dømes kan det på ein buss med 4 sitteplassar per rad, sitte to barn per rad ved vekselsvis vindu/midtgang)
 • Elevane må halde ein meters avstand mens dei ventar på bussen/anna transportmiddel
 • Flater som blir ofte berørt i buss/anna transportmiddel bør reingjerast dagleg
 • Elevar må vaske hender når dei kjem til skolen og tilbake til heimen


Skoleskyss med drosje
Skyss/Kringom har sett følgjande retningslinjer som gjeld for tilrettelagt skoleskyss utført med drosje:

 • Det skal ikkje vere meir enn to elevar i ei vanleg drosje (med mindre elevane er frå same husstand)
 • Det blir lagt til rette for god avstand mellom elevar i maxitaxi/minibuss
 • Flater som blir berørt ofte blir reingjort mellom kvar tur
 • Elevar blir oppfordra til å halde avstand til sjåføren, og utøve forsvarleg håndhygiene. Elevar som er sjuke eller har sjukdomssymptom skal ikkje nytta skoleskyss.
 • Elevane må belage seg på å bli henta/levert litt tidligere/seinare enn normalt
 • Drosjeskyss til/frå SFO gjeld berre elevar som får skyss på grunnlag av medisinsk behov (kontakt skolen om du er usikker på om det gjeld deg)

Informer dersom du ikkje har behov for skyss med drosje
Med færre passasjerar per drosje kan kapasitet bli utfordrande. Derfor er det viktig at du som eventuelt ikkje treng innvilga skyss med drosje melder frå om det til skulen.

Restriksjonar knytt til betaling/kjøp av billett

Kontakt oss
Har du tilbakemeldingar eller spørsmål kan du kontakte skolen eller Skyss på skoleskyss@skyss.no eller per telefon 55 55 90 70, tasteval 2 – skoleskyss.