Korona: Informasjon om smitteverntiltak for skoleskyssen

Bruk av munnbind i skoleskyssen

Tilrådinga om bruk av munnbind for kollektivreisande i Bergen, Alver, Askøy og Øygarden, gjeld også for skoleskyssen (både buss og drosje). Tilrådinga om å bruke munnbind gjeld i situasjonar med trengsel der det ikkje er mogleg å overhalde 1-metersregelen. Unnataket er barn under ungdomsskolealder, i samsvar med helsemyndigheitene sine råd om bruk av munnbind.

Meir om munnbind og korrekt bruk finn du her

Smitteverntiltak for skoleskyssen i heile fylket

Skyss følger til enhver tid dei nasjonale rådene som gjeld smittevern i kollektivtrafikken. Per nå gjeld gult nivå iht. trafikklysmodell i smittevernveiledere for skolen. Følgjande retningslinjer gjeld for transport og skoleskyss på gult nivå: 

  • Bruk av offentleg transport til og frå skolen begrenses der det er mogleg.
  • Ved bruk av offentleg transport, bør elevane halde avstand til andre.
  • Skoleturar som inneber tette, store grupper av elever og på offentlige transportmidler bør verte avgrensa.
  • Elevar som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og frå skolen. Elevar kan sitte eller stå saman på bussen, men bør halde avstand til andre reisande. Unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mogleg grad.
  • Elevane må halde avstand medan dei venter på bussen/anna transportmiddel.
  • Ungdomsskoleelevar og videragåande elevar bør følgje gjeldande tilråding for bruk av munnbind på kollektivtransport i den aktuelle kommunen. 

Retningslinjene over gjeld også skoleskyss utført med drosje. Minner om at det berre er elevar som har drosjeskyss på grunnlag av medisinsk behov som får innvilga drosje i samband med opphald på SFO.

Elevar som er sjuke eller har sjukdomssymptom skal ikkje reise med buss eller drosje. Dette gjeld sjølv ved milde luftveissymptom.