Skoleskyss

Elevar som har rett på skoleskyss, får eige skolekort. Kortet gjeld på strekninga mellom heim og skole og gir rett til to turar (inkludert overgang) i tida mellom kl. 05.00 og 19.00 (vidaregåande til kl 23.00).

Rett på skoleskyss - grunnskolen
Du har rett på fri skoleskyss dersom:

  • Du har meir enn 4 km reiselengde til skolen. For førsteklassingar er avstanden 2 km. 
  • Du på grunn av nedsatt funksjonsevne, skade eller sjukdom har behov for skyss, uavhengig av avstanden mellom heimen og opplæringsstaden
  • Du har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg, uavhengig av veglengde mellom heimen og opplæringsstaden 
  • Det er nødvendig med båttransport, utan omsyn til reiselengde mellom heimen og opplæringsstaden

Vidaregåande skole
I Hordaland nyttar elevane som hovudregel 30-dagars ungdomsbillett til skoleskyssen. Dette gjeld også elevar med avstand mellom heim og skole på over 6 km, og som ikkje er fylt 16 år. Det betyr at funksjonsfriske elevar under 21 år, som bur innanfor definerte område med tilfredsstillande kollektivtilbod på fritida, ungdomsbillettområde, ikkje har rett på gratis skolereisekort. Dei må løyse ungdomsbillett om dei ønskjer skyss. 

Dersom du har meir enn seks km avstand mellom heim og skole, har du rett på fri skoleskyss viss du:

Skoleskyssordninga dekker ikkje:

  • Uregelmessig transport i forbindelse med til dømes utplasseringar, ekskursjonar og tentamen eller liknande i skoletida
  • Skyss av elevassistentar
  • Reiser på ferie- og fridagar

Ver merksam på:

  • at du må gi beskjed til skolen ved varig endring av reisestrekninga di.
  • at skolen eller kommunen har nærmare reglar for skoleskyss og førebels skyss.

Har du spørsmål om skoleskyss, ta kontakt med skolen din.

Hordaland fylkeskommunes sider om skoleskyss

Gruppereiser
Informasjon om gruppereiser

Kulturbilletten
Reiser for klasser/grupper i samband med kulturformål (Kulturbilletten).
Informasjon om Kulturbilletten

SkyssBedrift
For skoler, barnehagar og andre offentlege einingar eller bedrifter som vil reise på kreditt, kan dei søke om kredittavtale og få tilgang til nettløysing for bestilling av Skysskort og påfylling av resiepengar.
Informasjon om SkyssBedrift