Autopass på ferjene i Austevoll

Publisert: 10.04.2018 07:29:45 Oppdatert: 10.04.2018 07:30:50

Det blir gratis for passasjerar.


Den heilt nye elferjen Møkstrafjord er sett inn i Austevoll-sambandet.

Det blir innført AutoPASS-brikkebetaling på ferjene i Austevoll frå og med 15. mai 2018. Samstundes med omlegginga til AutoPASS blir bompengetakstane tilpassa.

Dette inneber at det blir gratis å reise på ferja for passasjerar i buss eller bil, gåande og syklande, medan køyretøy må betale. Autopass blir innført fortløpande på alle ferjesamband i landet, med unnatak av ferjesambanda i Troms, Finnmark og på enkeltsamband i Trøndelag.

Sambanda Krokeide – Hufthamar og Husavik – Sandvikvåg er først ut i Hordaland. Desse vert drive av Fjord 1 og du finn meir informasjon om desse sambanda på nettsida deira

Sambandet Duesund – Masfjordnes kjem etter og får AutoPASS i 2019, dei resterande sambanda i Hordaland får etter planen AutoPASS i 2020.

Kva må du gjere til og frå Austevoll?

Som passasjer utan køyretøy reiser du gratis med ferja frå 15. mai. Kjem du med buss som har ferja med i strekningen, reknar du ut prisen utan at det kostar noko ekstra med ferja.

Priseksempel:
For ein enkeltbillett vaksen frå Lagunen terminal til Storebø terminal er det fire soner, og kostar dermed 59 kronar etter 15. mai (mot kronar 129 før 15. mai). Her er sonekart for Hordaland

Merk at frå 1. august i år, kjem det ny takstsone-inndeling. Sjå info her

Har du køyretøy må du opprette AutoPASS-avtale med BT-Signaal. Den reisande vil framleis ha moglegheit å betale med kontantar og kredittkort om bord. 

Her finn du informasjon om AutoPASS ferje

Fjord1 er ansvarleg for informasjon om billettar og prisar, sjå nettsida for informasjon

Innføringa vart vedteken i Nasjonal transportplan 2014 – 2023. Meld. St. 26 (2012-2013)