Velkomen som student

Er du kjent i og rundt Bergen? Med periodebillett reiser du billig og enkelt. Som student kan du få 40 prosent rabatt på alle periodebillettane våre. 

Her kan du kjøpe periodebillett:

Dersom du er yngre enn 21 år, løner det seg å kjøpe 30-dagars ungdomsbillett

Prisar for buss, Bybanen og Askøyruta

Kven gjeld studentrabatten for?
Heiltidsstudentar ved vidaregåande skule, fagskule, høgskule eller universitet og andre læreinstitusjonar som kvalifiserer til støtte frå Lånekassen, inkludert norske utanlandsstudentar

 • Studenter til og med den månaden du fyller 30 år. Fra månaden etter du fyller 30 år, gjeld ikkje studentrabatt meir. Då må du ha vaksenbillett. 
 • Studiet må vare minst tre månader, og for høgare utdanning skal studiet utgjere 30 studiepoeng eller meir per semester. I vidaregåande opplæring skal studiebelastninga tilsvare eit årskurs
 • Lærlingar og lærekandidatar på heiltid som følgjer krava i Lov om opplæring, kap. 4.
 • Framandspråklege som tek kurset «Norsk med samfunnskunnskap»
 • NKI (Lånekassegodkjente studier) 

Kven kan ikkje nytte rabatten?

 • Deltidsstudentar, delfagselevar/-hospitantar og vaksne som er i fullt arbeid
 • Du som brukar lengre tid på studiet enn normalt, eller ikkje følgjer undervisninga i alle fag
 • Studentar ved etatskular (under Forsvaret, Postverket, Kriminalomsorga), korrespondanseskular, kortvarige kveldskurs, spesialkurs eller praktikantarbeid
 • Studentar/elevar som får løn eller anna godtgjersle i samband med utdanninga, med unntak av lærlingar/lærekandidatar som får rabatt medan dei går i lære. Inntekter frå stipend og legat vert ikkje rekna som løn.
 • Doktorgradskandidatar og stipendiatar blir ikkje betrakta som studentar. Dei blir regna som vaksne i full jobb og får ikkje studentrabatt hos Skyss.

Du må kunne vise gyldig bevis
Når du reiser på studentbillett, må du på førespurnad frå sjåfør eller billettkontrollør alltid kunne vise bevis på at du studerer/går i lære det aktuelle semesteret.

 • Studiekort, studentbevis på mobil eller skulebevis for lærlingar, som stadfestar at du er student/lærling dette semesteret
 • Dokumentasjon frå skule eller lærebedrift, som stadfestar skulegang dette semesteret, saman med bankkort, førarkort, pass eller annan legitimasjon med foto
 • Studentar ved utdanningsinstitusjonar i utlandet må ha ISIC-kort (ANSA-kort blir ikkje godteke)
 • Er du utanlandsk student, må du ha med legitimasjon og inntaksbrev frå skulen
 • Beviset må vise namn, fødselsdato og studiestad, og at det gjeld dette semesteret.
 • Studiebevis for vårsemesteret gjeld til og med august, og for haustsemesteret ut januar. For deg som avsluttar studiet, tyder dette at siste dato for aktivering av studentbillett (7-dagar eller 30-dagar) er 31. juli og 31. desember
 • For lærlingar/lærekandidatar er gyldig dokumentasjon anten
  • personleg ID-kort frå bedrifta, merka ”Lærling” eller ”Lærekandidat”
  • eller kopi av lærekontrakt
  • eller stadfesting frå bedrift om at du er lærling/lærekandidat og periode for lærekontrakt, påført namn og fødselsdato.

Personar som ved billettkontroll ikkje kan vise gyldig bevis på at dei har krav på studentrabatten, må betale gjeldande gebyr.

Nyttige linkar

Last ned Skyss Billett-app

Nettbutikken

Billettkontroll