Reglement for prisar og rabattordningar for buss, Bybanen og Askøyruta

Gjeldande frå 1. februar 2020 og inntil vidare 

1. GENERELLE REGLAR

Reglementet gjeld for buss og Bybanen i Hordaland, i tillegg til Askøyruta (båtruta mellom Kleppestø og Strandkaien). Reglementet gjeld også der transport med ferje er ein del av reisestrekninga. 

Rutetraseane i fylket er delt opp i soner, som er definert gjennom første og siste haldeplass i den enkelte sona. Ved takstfastsetting skal talet på soner frå påstiging til avstiging leggjast til grunn. Prisar går fram av dei til ein kvar tid gjeldande pristabellar.

Under reisa må kunden alltid kunne vise fram gyldig reisebevis. Reisebevis er gyldig billett for tidsperiode og sone(r). Ved reise med rabatterte billettar må kunden i tillegg kunne leggje fram gyldig dokumentasjon for krav på rabatt (legitimasjon, studentbevis/honnørbevis o.l.). For reiser med Skysskortet på transportmiddel utan Skyss billettsystem må kunden kunne vise fram gyldig kvittering for aktivert billett (påført «Gyldig til»-dato). 

2. SKYSSKORTET

Skysskortet er eit elektronisk reisekort for kollektivtrafikken i Hordaland. Alle billettypar kan lagrast på Skysskortet. Skysskortet er tilgjengeleg både som registert og uregistrert kort. 

3. SKYSS BILLETT-APP

«Skyss Billett» er ein mobilapplikasjon for iPhone og Android telefonar for kjøp av enkeltbillettar og periodebillettar i heile Hordaland.

4. BILLETTYPAR

4.1 Enkeltbillett – ei enkeltreise
Ein enkeltbillett gjeld for ei enkeltreise innanfor ein eller fleire soner med buss/bybane/Askøyruta. Ein enkeltbillett er tilgjengeleg for alle typar reisande. 

4.1.1 Enkeltbillettar – om bord tillegg
Innanfor Sone A er det tillegg i prisen ved kontant betaling av enkeltbillettar om bord for vaksen, barn og honnør. Dette gjeld òg ved betaling med bankkort om bord på Askøyruta. 

4.1.2 Enkeltbillett buss/båt - kombinasjonsreiser
Ein enkeltbillett buss/båt gjeld for ei enkeltreise innanfor ein eller fleire soner med buss/bybane/Askøyruta pluss på ei bestemt strekning med snøggbåt (båtruter for Sunnhordland, Nordhordland og Austevoll). Ein enkeltbillett buss/båt er tilgjengeleg for alle typar reisande. 

4.2 Periodebillettar
Periodebillettane gjeld i 24 timar, 7, 30 eller  180 dagar for eit uavgrensa tal reiser innanfor eit bestemt tal soner med buss/bybane/Askøyruta. Periodebillettane er tilgjengeleg for vaksen, barn, student, honnør. 

Periodebillettane er tilgjengeleg på Skysskortet og i Skyss Billett-appen. Periodebillettar på Skysskortet må aktiverast innan 30 dagar etter kjøpsdato og er gyldig frå fyrste gong den vert brukt/aktivert. 

Alle periodebillettar er upersonlege og kan nyttast av fleire, men dei kan berre nyttast av ein person om gongen. Personen som nyttar billetten må kunne framvise billett og  tilfredsstille krav til alder og rabattar.

Ved reiser utover dei sonene ein har gyldig periodebillett for, må ein kjøpe enkeltbillett. Ein betalar for dei soner ein ikkje allereie har billett for. 

4.2.1 Periodebillett buss/båt – kombinasjonsreiser
Periodebillett buss/båt gjeld i 7, 30 eller 180 dagar for eit uavgrensa tal reiser med buss/bybane/Askøyruta innanfor ein eller fleire soner pluss på ei bestemt strekning med snøggbåt (båtruter for Sunnhordland, Nordhordland og Austevoll). Periodebillett buss/båt er tilgjengeleg for vaksen, barn, student og honnør på Skysskortet. Billetten må aktiverast innan 30 dagar etter kjøpsdato og gjeld frå fyrste gong billetten vert brukt/aktivert. 

4.2.2 30-dagarsbillett buss/tog – kombinasjonsreiser
Periodebillett buss/tog gjeld i 30 dagar for eit uavgrensa tal reiser med buss/bybane/Askøyruta og på ein bestemt strekning med NSB lokaltog i Hordaland. Periodebillett buss/tog er tilgjengeleg for vaksen, barn, student og honnør på Skysskortet. Billetten må aktiverast innan 30 dagar etter kjøpsdato og gjeld frå fyrste gong billetten vert brukt/aktivert. 

4.2.3 30-dagars ungdomsbillett - 16 til og med 20 år
30-dagars ungdomsbilletter kan nyttast frå og med fylte 16 år til og med den månaden ein fyller 21 år. Elevar i den vidaregåande skole som ikkje er fylt 16 år kan òg kjøpe billetten, men må dokumentere gjennom inntaksbeviset at dei er elevar i den vidaregåande skulen. 

30-dagars ungdomsbillett er ein upersonleg billett og kan nyttast av fleire, men den kan berre nyttast av ein person om gongen. Personen som nyttar billetten må likevel tilfredsstille krav til alder. Ved kontroll må kunden kunne visa fram gyldig legitimasjon.

30-dagars ungdomsbillett er tilgjengeleg på Skysskortet og i mobilappen Skyss Billett. Billetten gjeld i 30 dagar frå kjøp på mobil eller frå første gong den vert brukt/aktivert på Skysskortet. Billetten på Skysskortet må aktiverast innan 30 dagar etter kjøpsdato. 

30-dagars ungdomsbilletter gjeld på følgjande fylkesinterne transportmiddel: Lokale bussruter, Bybanen, ekspressbussar, lokaltog, ferjer og snøggbåtruter. Billetten gjeld òg på Kolumbus sine bussar (inkludert nattavgangar) i kommunane Haugesund, Karmøy, Bokn, Tysvær og Vindafjord i Rogaland.

30-dagars ungdomsbillett gjeld òg på ”Trygt heim”-rutene. 

Ved bruk av Skysskortet på transportmiddel utan Skyss sitt billettsystem (lokaltog, ekspressbussar, ferjer m.fl) må kunden ved billettkontroll kunne vise fram kvittering for aktivert billett (påført gyldig til-dato). 

5. REISEPENGER – pengar på Skysskortet

Reisepengar er eit betalingsmiddel på Skysskortet. Innskot på Skysskortet må vere minst kr. 200, og maksimalt saldo er kr. 5000. Alle billettar kan betalast med reisepengar på Skysskortet. 

5.1 Favoritt
Favoritt er ein tilleggsteneste som gjer det muleg å registrere den mest brukte reisa som Favoritt på Skysskortet. Dersom det er reisepengar på Skysskortet, vil beløpet for reisa då bli trekt automatisk frå kortet på kortlesaren om bord. 

6. MOBILKONTO – reisekonto på mobil

Mobilkonto er eit betalingsmiddel i Skyss Billett-appen. som gjev. Innskot på mobilkontoen må vere minst kr. 200, og maksimalt saldo er kr. 5000. For å kunne betale med mobilkontoen, må saldoen vere minimum tilsvarande kjøpesum. Ein kan fylle på saldo på mobilkonto på følgjande måtar:

  • VISA eller Mastercard
  • Overføring frå nettbank. Send SMS MED «KID» til 2412 for meir informasjon.

7. OVERGANG FOR ENKELTBILLETTAR

Gyldig overgangstid går fram av billetten. Overgang er gyldig så lenge du går om bord innan overgangstida. 

Overgangstida er 90 minuttar etter billett er kjøpt/aktivert, med tillegg på 30 minuttar for kvar sone billetten er gyldig i. 

8. RABATTAR

Barnerabatt, honnørrabatt og andre rabattordningar gjeld uavhengig av bustadland og som hovudregel òg uavhengig av nasjonalitet.

8.1. Ordinær vaksen
Gjeld personar frå fylte 18 år. 

8.2 Rabatt for barn
Barn frå 6 år og opp til fylte 18 år får om lag 50 prosent rabatt på ordinær pris vaksen på enkeltbillettar og periodebillettar. Barn inntil fylte 6 år reiser gratis. Ved tvil om alder kan det krevjast gyldig legitimasjon. 

Aldersgrensa for barn gjeld kun for buss, Bybanen og Askøyruta, og  kombinasjonsbillettar buss/tog For reiser som inkluderer båt og/eller ferjer alder for barn 4 og opp til fylte 16 år. Barn inntil fylte 4 år reiser gratis. 

8.3 Honnørrabatt
Honnørreisande får om lag 50 prosent rabatt på ordinær pris vaksen på enkeltbillettar og periodebillettar. Honnørrabatten gjeld: 

a)      Personar over 67 år

b)     Uføre som har uførepensjon etter lov om folketrygd

c)      Blinde 

Ektefelle/registrert partnar som reiser saman med person som har rett til honnørbillett etter pkt. a), b) og c), får om lag 50 prosent rabatt på enkeltbillett. 

Den som gjer krav på honnørbillett, skal legitimera seg med gyldig legitimasjon, og det same gjeld ektefellen/partnaren. Personar som ikkje har fylt 67 år, men har uførepensjon, skal i tillegg syna bevis frå trygdekontoret. Blinde skal syna bevis frå blindeforbund. Døvblinde syner eige tilleggsbevis. 

Retten til honnørrabatt for mottagere av uføretrygd omfattar både personar med minst 50 prosent uføretrygd frå den norske Folketrygden og EØS-borgarar med ein varig lovfesta trygdeytelse basert på minst 50 prosent uføretrygd frå ein offentleg trygdeordning i eit anna EØS-land, tilsvarande norsk Folketrygd.

EØS-borgarar med ein trygdeytelse frå eit anna EØS-land som beskrive ovanfor, skal løyvast honnørkort på lik linje med personar med minst 50 prosent uføretrygd frå den norske Folketrygda. Honnørkort utskrive av NAV gir rett til honnørrabatt. 

8.4 Følgjesvein (ledsagar)
Ledsagar til funksjonshemma person, som kan visa fram følgjekort, reiser fritt saman med funksjonshemma person på enkeltbillett. Det er ikkje krav om særskild billett for følgjesvein.

8.5 Student
Studentar/lærlingar/elevar t.o.m. 29 år får 40 prosent rabatt på periodebillettar.  Studentrabatten gjeld for dei som studerer på heiltid ved vidaregåande skule, fagskule, høgskule eller universitet og andre læreinstitusjonar som kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen. Ordninga omfattar også norske utanlandsstudentar. Studentrabatt vert dessutan gitt til dei som er lærlingar og lærekandidatar på fulltid, og som følgjer krava i lov om opplæring, kapittel 4. 

8.6 Militær
Vernepliktig mannskap (førstegongsteneste) får 50 prosent rabatt på ordinær pris vaksen på enkeltbillettar, men lågaste pris er lik ordinær pris for 2 soner. 

Rabatten gjeld for den tenesteperioden som er påført Forsvarsdepartementets identitetskort (FD-ID). FD-ID tener som bevis. For innkallingsreiser gjeld innkallingsordren som bevis. 

Militærrabatt gjeld òg for personar som avtener sivilteneste. Slik rabatt omfattar berre norske statsborgarar som er knytt til det norske forsvaret eller avtener norsk sivilteneste. 

8.7 Familie
Ein vaksen over 18 år som har gyldig billett (enkeltbillett eller periodebillett) kan ta med seg inntil fire barn mellom 6 og 18 år gratis på laurdagar, søndagar og offentlege fridagar. Barn under 6 år reiser alltid gratis. Familierabatten gjeld alle  vaksne (inkludert militær, student, honnør).

8.8 Gruppe
Det vert gjeve 17 prosent rabatt for vaksne reisande når 10 eller fleire reiser saman på enkeltbillett. Barn, honnør, militær og student får ikkje særskild rabatt, men tel med i talet på reisande. Barn under 6 år reiser gratis og tel ikkje med i talet på reisande. 

Grupperabatt kan ikkje kombinerast med andre rabatterte billettar. 

9. REFUSJONAR SKYSSKORTET OG SKYSS BILLETT-APP

Ved refusjon må ein kunne dokumentere at ein er den rette eigaren av eit Skysskort. Personen må enten ha registrert kortet i sitt namn, eller dokumentere ved hjelp av kjøpskvittering med kortnummer og bankkvittering at han/ho er den rette eigaren av Skysskortet.

 

9.1 Rekonstruksjon - Mista/stole Skysskort
Ved mista eller stole Skysskort må ein ta kontakt med Skyss via www.skyss.no snarast råd for eventuell refusjon og bestilling av nytt kort.

Kundar som kan dokumentere at han/ho er rette eigar av eit mista/stole Skysskort, vil få Skysskortet og innhaldet. 

9.2 Rekonstruksjon - Defekt/øydelagt Skysskort
Ved defekt eller øydelagt Skysskort må ein ta kontakt med Skyss via www.skyss.no eller eit av våre kundesenter snarast råd for eventuell refusjon og bestilling av nytt kort.

Skysskort som er defekt eller har slutta å virke, vert erstatta kostnadsfritt. Dette gjeld både registrerte og uregistrerte Skysskort. For å få rekonstruert Skysskortet må kortnummeret vere mogleg å lese. Periodebillettar kan erstattast ved at billetten blir rekonstruert og lagt over på nytt Skysskort. 

Dersom det er reisepengar på Skysskortet, vil desse bli avrekna og overført til nytt Skysskort, eller utbetalt til kunden via bankkonto. 

9.3 Refusjon (utbetaling av restverdi/ny billett)
Skyssbillettar vert normalt ikkje refundert. Unntak gjeld ved opphøyr av kundeforholdet og i sjukdomshøve etter følgjande reglar: 

9.3.1 Opphør av kundeforhold
Ved flytting ut av Hordaland eller etter dødsfall kan ein kontakte Skyss kundesenter for avrekning av innhaldet på Skysskortet og få overført eventuell restverdi til bankkonto. 

9.3.2 I sjukdomshøve
Dersom ein grunna sjukdom ikkje kan nytte ein 30-dagars eller 180-dagars billett, kan ein sende refusjonskrav til Skyss dersom ein har sjukemelding. Det vert ikkje gjeve refusjon for eventuelle dagar då Skysskortet har vært nytta. 

9.3.3 Ekstra billettutgifter
Dersom ein kunde med registrert Skysskort får ekstra billettutgifter i samband med Skysskort som er defekt, kan ein få utgifter for inntil tre dagar refundert ved å vise billettane hos Skyss kundesenter eller ved å rette seg skriftleg til Skyss kundesenter med billettane vedlagt. 

9.3.4 Andre tilfelle
Skyss kan etter ei konkret vurdering òg gje refusjon i andre tilfelle dersom det ville vere urimeleg å nekte kunden refusjon. 

10. SKYSS SKOLEKORT

Skolekortet kan berre nyttast til to reiser per skuledag mellom heim og skole, av den personen som det er utstedt til. Skolekort for grunnskolen er gyldig frå kl. 05.00 til kl. 19.00, og til kl. 23.00 for vidaregåande skolar. Kortet er gyldig i 10 månader og kan ikkje brukast på laurdagar, søndagar og i skoleferiar. 

Elevar som misser skolekortet, må sjølv dekka reiseutgifter inntil dei har mottatt nytt kort. Skolen administrerer skolekortet, og ein må difor kontakta skolen for å få nytt kort. Reglar for skoleskyss går fram av skoleskyssreglementet. Elevar som nyttar Skyss skolekort, må visa gyldig legitimasjon ved billettkontroll. 

11. REISEGODS O.L.

11.1 Barnevogner, rullestolar og ski
Barnevogner, rullestolar og ski vert teke med gratis så langt plassen tillèt det.

11.2 Dyr
Dyr reiser gratis.

11.3 Syklar
Syklar vert teke med dersom plassen tillèt det. Det vert gjeve 50 prosent rabatt på ordinær pris vaksen for syklar. Maksimal pris går fram av den gjeldande pristabellen. Samanleggbar sykkel vert rekna som handbagasje. 

Syklar vert teke med gratis på Askøyruta så langt plassen tillèt det.